Botanic Garden: A tour through the world of plants